สัญญาอนุญาต

สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ของ “ธรรมดาสตูดิโอ”

มีข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต ดังต่อไปนี้

 1. อนุญาตให้ใช้งานเฉพาะผู้ได้รับอนุญาตตามรายชื่อที่ปรากฏในใบสั่งซื้อเท่านั้น
  โดยไม่จำกัดจำนวนเครื่องการใช้งาน และระบบปฏิบัติการ (- ใช้งานได้เพียงคนเดียว -)
  ยกเว้นการสั่งซื้อในนาม ห้างร้าน องค์กร และบริษัท
  จำกัดจำนวนเครื่องใช้งาน ตามเอกสารการสั่งซื้อของชุดฟอนต์นั้น ๆ

 2. อนุญาตให้ใช้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท ทั้งที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ และไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์
  เช่น ภาพนิ่ง โปสเตอร์ หรือแบนเนอร์โฆษณาสินค้า บริการ / แพกเกจจิ้งสินค้า ฯลฯ
  ซึ่งจัดทำโดยผู้ได้รับอนุญาตตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้นเท่านั้น
  - ยกเว้นการนำไปใช้งานตามข้อ (3)
  - สำหรับ Free Font กรุณาศึกษาเงื่อนไขการใช้งานตามรายละเอียดที่แนบไปกับไฟล์ฟอนต์

 3. ไม่อนุญาตให้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ ไปใช้งานในรูปแบบ Identity Font, การใช้งานบนสื่อโทรทัศน์ / สื่อภาพยนตร์ / TVC / Digital Video / Youtube / CD-DVD / WEBFONT (css@font-face) / Mobile App Font หรือการใช้งานบน Network หรือ Server
  เช่น โลโก้ / สโลแกน / โฆษณา-รายการโทรทัศน์ / Youtube / Video Ads / แอพ-เกมมือถือ ฯลฯ
  การใช้งานในข้อ (3) ต้องการสิทธิการใช้งานเฉพาะ และได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
  รายละเอียดราคาสิทธิการใช้งานเพิ่มเติม >> PRICE LIST <<

 4. ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ ดัดแปลง แปล แก้ไข ชื่อ เลข รหัส หรือเรียบเรียงใหม่ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ โดยเด็ดขาด

 5. ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ แจกจ่าย จำหน่าย ให้เช่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ หรือสิทธิใดๆ ที่ให้ไว้ตามสัญญาอนุญาตนี้ แก่บุคคลหรือองค์กรอื่น โดยเด็ดขาด

 6. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับรองว่าจะไม่ ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจน ซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อนุญาต ทั้งโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ

โดยการสั่งซื้อในนาม ห้างร้าน องค์กร และบริษัท การใช้งานชุดฟอนต์จะต้องเป็นไปตามรายชื่อ
และรายละเอียดที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้งานในนามบุคคลได้ครับ

LINK : ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับ วิธีการ / ช่องทางการสั่งซื้อ และ ราคา / โปรโมชั่น

หมายเหตุ:
 • การจำแนกประเภทผู้ซื้อ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ขาย
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี
 • รายละเอียดราคาที่แจ้งไว้เป็นยอดสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอน หรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน (ถ้ามี)
 • รายละเอียดราคาที่แจ้งไว้ สำหรับองค์กร บริษัท สัญชาติไทย เท่านั้น
 • สัญญาอนุญาต ให้ยึดถือประกาศบนเวบไซต์ที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุดเป็นสำคัญ